27. září 2019 se v Lichtenštejnském paláci uskutečnil další kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii, tentokrát na téma: Nízkouhlíková (čistá) mobilita. O tématu debatovali zástupci státní správy, vzdělávacího sektoru, podnikatelské sféry, sociální partneři a další pozvaní hosté. Odborným garantem kulatého stolu byla Aliance pro energetickou soběstačnost.

Český Národní akční plán čisté mobility si klade za cíl prostřednictvím rozvoje alternativních paliv v dopravě, podpůrné infrastruktury a obměny vozového parku snížit emise zdraví škodlivých látek a skleníkových plynů v dopravě. Jeho chystaná aktualizace zohlední nová, ambicióznější pravidla EU, stejně jako technologický vývoj posledních let. Podle poznatků státních i světových výzkumných institucí jsou zdravotní důsledky současné dopravy násobně vyšší než z dopravních nehod. Inovace a nové technologie spojené s pokročilými generacemi biopaliv, vodíku a elektromobility jsou příležitostí, jak zvýšit kvalitu života ve městech, tak kondici a exportní potenciál českých podniků.

Hlavními diskuzními okruhy tohoto kulatého stolu byly:

 • Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých alternativních pohonů: elektromobility, (bio)CNG, LNG, vodíku, biopaliv II. generace včetně nákladů na výrobu, pořízení a údržbu ve srovnání se spalovacími motory?
 • Existuje vhodná kombinace státních a tržních opatření, která může podpořit rozvoj nízkouhlíkových a nízkoemisních řešení, aniž by tím utrpěla konkurenceschopnost českého automobilového průmyslu?
 • Pro které sektory průmyslu a cílové skupiny je či může být čistá mobilita nejpřínosnější z hlediska ekonomiky, kvality života, nebo ochrany klimatu a ovzduší, a jak by se tyto přínosy měly správně komunikovat/prezentovat směrem k veřejnosti?
 • Jaký dopad bude mít rozvoj infrastruktury pro nabíjení elektromobilů na stabilitu sítě a jakými kroky mohou české státní instituce přispět k její odolnosti?

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 16. října 2019 svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o nízkouhlíkové (čisté) mobilitě, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, společně s reprezentanty evropských institucí, neziskového sektoru a akademickými pracovníky.

Kulatý stůl se uskutečnil na základě pravidel Chatham house, která zajišťují anonymitu účastníků, jednotlivých příspěvků a shrnutí pouze obecné závěry diskuse. Národní konvent o EU k tématu čisté (nízkouhlíkové) mobility vydal na základě proběhlé diskuse následujících 6 doporučení:

 • Veřejná doprava je klíčový prvek čisté mobility, a jako taková by měla být podporována.
 • Zástupci českého státu by měli na evropské úrovnivoblasti čisté mobility prosazovat cíle, nástroje a opatření založené na přesné analýze dat a faktů.
 • Ministerstvo vnitra, Polici e ČR a municipality by měly zvýšit úsilí k důslednému dodržování platné legislativy, týkající se technického stavu vozidel a jejich emisních norem
 • Stát by měl ve své politice čisté mobility důsledně dodržovat politiku technologické neutrality a rozvíjet čistou mobilitu také v jiných oblastech, než je osobní doprava. Jmenovitě by se měl více zaměřit na (tranzitní)kamionovou, lodní či nevozovou elektromobilní dopravu
 • Pro úspěch vládních politik v oblasti čisté (nízkouhlíkové) mobility je klíčová dlouhodobá komunikace s veřejností, která by se měla opírat o aktuální data a vyzdvihnout výhody jednotlivých řešení v oblasti čisté mobility
 • Současný návrh národního klimaticko-energetického plánu (NKEP) počítá se snížením emisí v sektoru dopravy na základě významného zvýšení podílu produkce biopaliv I a II. generace. Naopak podíl obnovitelné elektřiny má oproti dnešnímu stavu významně klesnout. NKEP by měl v souladu s principem technologické neutrality odrážet rozvoj všech nízkouhlíkových zdrojů

Jak funguje Národní konvent?

Činnost Národního konventu probíhá formou konferencí, kulatých stolů a veřejných debat (seminářů) v Praze a v regionech České republiky. Směřování projektu spoluurčuje Koordinační rada, která je hlavním orgánem konventu. Jejím úkolem je koordinovat obsahovou část a stanovovat základní vodítka pro činnost konventu.

Jejími členy jsou zástupci následujících institucí:

 • Úřad vlády ČR
 • Ministerstvo zahraničních věcí ČR
 • Asociace pro mezinárodní otázky
 • Centrum pro demokracii a kulturu
 • Glopolis
 • Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
 • Think-tank Evropské hodnoty
 • Ústav mezinárodních vztahů
 • Masarykova demokratická akademie
 • Mendelovo evropské centrum
 • Výbor pro evropské záležitosti PSP ČR
 • Výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR
 • Českomoravská konfederace odborových svazů
 • Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Hospodářská komora ČR

Hlavní diskuse Národního konventu o EU probíhá v rámci tematicky vymezených kulatých stolů, které odborně zajišťují nezávislé subjekty, vybrané na základě veřejné soutěže. Tito odborní garanti pak zodpovídají za přípravu podkladů a výstupů. Na kulatém stole jsou představena také stanoviska vybraných subjektů – gesčně příslušných rezortů, odborných institucí či neziskových organizací. Ke kulatému stolu jsou přizváni mj. zástupci politických stran a hnutí zastoupených v Parlamentu České republiky, poslanci Evropského parlamentu a poslanci a senátoři Parlamentu ČR, zástupci státní správy, byznysu, nevládních organizací zabývajících se daným tématem, sociální partneři, čeští zástupci v institucích EU, akademici či Zastoupení Evropské komise v ČR. Výsledkem jednání kulatého stolu je shrnutí, které obsahuje doporučení pro vládu ČR a další orgány státní správy.